Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
FIXTURLASER
Climats

Nastavenie súosovosti


Nastavenie súosovosti hriadeľov znamená ustavenie vzájomnej polohy dvoch a viacerých spojených strojov tak, aby osy hriadeľov boli na jednej priamke. Ustavenie sa vykonáva v horizontálnom a vertikálnom smere -     v horizontálnom smere  posunutím stroja na základe, vo vertikálnom smere vkladaním alebo odoberaním podložiek spod pätiek stroja.  

Súosovosť hriadeľov je možné nastavovať viacerými metódami. V minulosti sa na nastavenie súosovosti používali pravítka, škáromery, a ručičkové indikátory. V súčasnosti sa používajú moderné laserové prístroje , ktoré okrem presného nastavenia súosovosti umožňujú aj meranie rovinnosti a priamosti.


Nastavenie súosovosti hriadeľov je nevyhnutnou súčasťou údržby rotačných strojov. Pravidelnou kontrolou a nastavením súosovosti predídete nežiadúcim javom, ktoré časom vedú k poškodeniu stroja . Vo všeobecnosti sa jedná o 5 najčastejšie sa vyskytujúcich javov:


Zvýšené opotrebenie a následné zlyhanie tesnenia má za následok vytekanie tekutiny, ktorá môže poškodiť  a následne znehodnotiť aj ďalšie časti stroja.  

Zvýšené opotrebenie ložísk má za následok vyššie nákladyna ich výmenu, príp. výmenu ďalších poškodených častí stroja  a zároveň predlžuje prestoje.
 
Vyššia spotreba energie. Stroje s nesúosými hriadeľmi sú menej efektívne,
čo má za následok plytvanie energiou.
 


 


Nadmerné vibrácie znižujú spoľahlivosť stroja.Vývin nadmerného tepla má negatívny vplyv na mazanie stroja,  čo predstavuje možné bezpečnostné riziko.