Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
HBM na lýmec
FIXTURLASER
Climats

Kvalitnejší a silnejší


Spoločnosť B & K s.r.o., Bratislava má snahu presvedčiť svojich obchodných partnerov o svojej kvalite aj s tým, že od februára 2003 má zavedený certifikovaný systém manažérstva kvality v súlade požiadavkami a odporúčaniami normy ISO 9001: 2008.
V priebehu posledných rokov B & K s.r.o. má taktiež zavedený systém environmentálneho manažmentu certifikovaný podľa EN ISO 14001: 2004.
Brüel & Kjaer je na svetovom trhu už viac ako 70 rokov známy ako najväčší výrobca prístrojov slúžiacich na meranie a analýzu hluku a vibrácií. Vrcholový manažment Brüel & Kjaer v uplynulých rokoch rozšíril kapacitu výroby a ponuku produktov a riešení nákupom firiem LDS vo Veľkej Británii a Lochard so sídlom v Austrálii.
 
Húževnatou a cieľavedomou prácou naďalej úspešne udržiavame veľmi výrazné postavenie na trhu Slovenskej republiky najmä v oblasti merania a analýzy hluku a vibrácií ako aj ochrany resp. monitorovania technického stavu rotačných strojov prevádzkovaných v energetickom, plynárenskom, hutnom a cementárskom priemysle. Prevažná časť inštalovaného elektrického výkonu v tepelných a vo vodných elektrárniach je pod ochranou systémov projektovaných, dodávaných a inštalovaných našou spoločnosťou.

 
V oblasti prepravy plynu chránime a monitorujeme technický stav významných rotačných strojov najmä kompresorov. Pre spoločnosť eustream a.s., ktorá je jedným z najväčších prepravcov zemného plynu v Európe, sme navrhli, projektovali a dodali na kľúč zabezpečovacie a vibrodiagnostické systémy COMPASSTM prevádzkované na všetkých štyroch kompresorových staniciach, ktoré zabezpečujú tranzit plynu cez SR.
 
Teší nás, že ako účastníci významného projektu EDISON, sme úspešne riešili úlohy monitorovania technického stavu, ochranu a vibrodiagnostiku významných rotačných strojov prevádzkovaných v CM European Power Slovakia s.r.o, (CMEPS) na území SLOVNAFT a.s. v Bratislave (člen skupiny MOL). V rámci projektu existujúci systém COMPASSTM (inštalovaný a prevádzkovaný na troch turbogenerátoroch) bol rozšírený na monitorovanie technického stavu, ochranu a vibrodiagnostiku nového 60 MW turbogenerátora (výrobca ŠKODA Power), 2 ks kondenzačných čerpadiel, 4 ks vzduchových ventilátorov kotolní (výrobca SIROCCO) a desiatich významných strojov prevádzky odsírenia spalín (FGD, 6 ks recirkulačných čerpadiel, 2 ks centrifúg pre sadrovcové silo, 2 ks ventilátorov pre absorbér).

Hlavným projektantom a dodávateľom nového turbogenerátora s podporným zariadením a dvoch kotlov K4 a K5 boli SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. Nová prevádzka odsírenia spalín bola projektovaná a realizovaná firmou
ANDRITZ Energy & Enviroment GmbH.

Záverom je dôležité zdôrazniť, že v oblasti vedy a výskumu je našou významnou prioritou spolupráca so všetkými technickými univerzitami SR. Okrem publikácií odborných článkov v renomovaných časopisoch „Strojárenstvo – Strojírenství“„AT&P Journal, priemyselná automatizácia a informatika“ „All for Power“ vyvíja naša spoločnosť B & K s.r.o. svoje odborné aktivity aj ako kolektívny člen Asociácie technických diagnostikov SR, pričom Ing. Peter Tirinda, CSc. už dlhšiu dobu pôsobí aj ako člen výboru ATD.