Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
FIXTURLASER
Climats

Monitorovanie životného prostredia


 
EMS Brüel & Kjær je globálny poskytovateľ dlhodobých riešení pre bezobslužné  monitorovanie životného prostredia. Naše služby a produkty poskytujú informácie o životnom prostredí, ktoré pomáhajú klientom dosahovať výsledky a rast.
Viac ako 250 letísk - a stoviek organizácií v ďalších odvetviach trhu - využíva naše služby na riadenie environmentálneho vplyvu a vybudovanie podpory pre spoločnosť.
Systémy EMS Brüel & Kjær monitorujú celý rad environmentálnych prvkov vrátane hluku, vibrácií, prachu a kvality ovzdušia.
Naše riešenia poskytujú údaje na rôzne účely, predovšetkým na určenie dodržiavania predpisov a dopadu na životné prostredie. Riešenia sú prispôsobené odvetviam  ako sú letiská, doprava, baníctvo, stavebníctvo, energetika, mestá a obce a ďalšie.

Hluk           
             Hluk                  Vibrácie            Kvalita ovzdušia     Sledovanie letu         Obyvateľstvo