Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
FIXTURLASER
Climats

Softvér pre akustiku

Vyhodnotenie meraní, akustické modelovanie a predikcia hluku

  • Measurement Partner Suite BZ-5503 je softvér na spracovanie nameraných údajov.
  • Protector 7825 je softvér na výpočet osob-nej hlukovej expozície.
  • Evaluator 7820 je určený na vyhodnotenie hluku v životnom prostredí.
  • DIRAC 7841 je určený pre meranie parametrov priestorovej akustiky a na meranie zrozumiteľnosti reči.
  • NoiseAtWork EN-0086 slúži na mapovanie a analýzu hluku v pracovnom prostredí
  • Predictor-LimA 7810 je výpočtový softvér na modelovanie, predikciu a manažment hluku vo vonkajšom prostredí.