Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
HBM na lýmec
FIXTURLASER
Climats

Reklamačný poriadok

B & K s.r.o. prijíma reklamácie zo strany zákazníkov výlučne v písomnej forme, ktoré zákazník doručuje na adresu spoločnosti (akceptované sú aj reklamácie podané elektronickou písomnou formou). Formulár na vyplnenie reklamácií sa nachádza v prílohe FF 44_8.7  REKLAMAČNÝ PROTOKOL.

V prípade reklamácie tovaru, reklamačné konanie sa vykonáva na adrese spoločnosti B & K s.r.o. a reklamačné konanie začína dňom doručenia tovaru na adresu spoločnosti. Spôsob reklamácie služieb je upresnený individuálne so zákazníkom pri uzavretí diela.

Záručná reklamácia

V prípade ak zákazník požiada o reklamačné konanie na dodaný tovar, ktorý je ešte v záručnej lehote, B & K s.r.o. po prevzatí produktu zaháji reklamačné konanie u výrobcu daného produktu a dohodne so zákazníkom termín dodania opraveného alebo vymeneného produktu na základe platných záručných podmienok. Ak sa reklamácia týka kvantitatívnej stránky dodávky produktu, obchodno-technický manažér po overení skutočnosti okamžite vykoná nápravné opatrenia na odstránenie nedostatku.
 

Pozáručná reklamácia

V prípade pozáručnej reklamácie zákazníka B & K s.r.o.posúdi opraviteľnosť reklamovaného tovaru. V prípade ak je možné vykonať opravu, postupuje spôsobom uvedeným v Príručke kvality kapitola 8.5 Majetok zákazníka.

MÁTE OTÁZKY?

Ponúkame Vám možnosť poslať nám otázky, pripomienky, cenový dopyt, želania, návrhy, atď.

Aby sme Vám mohli čo najrýchlejšie vyjsť v ústrety, prosíme aby ste vyplnili Vaše kontaktné údaje. Ďakujeme.

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenia vášho dopytu (účel spracovania osobných údajov klientov - predzmluvných a zmluvných vzťahov).
(viď. Politika informovanosti dotknutých osôb)